Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van UnBroken CFA en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van UnBroken (hierna te noemen “de deelnemer”).
 • Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding

 • Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier op de website van Unbroken volledig in te vullen en te verzenden.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Een lidmaatschap bij UnBroken zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, zal er automatisch een herinnering worden verstuurd via het ledensysteem. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen een volledige kalendermaand zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer nog steeds in gebreke gebleven blijft, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer. Ook kan door Unbroken er voor worden gekozen om het lidmaatschap direct stop te zetten. De deelnemer wordt vanaf dat moment geen deel meer uitmaken van de lessen en kan zich ook niet meer in de toekomst inschrijven bij Unbroken CFA.
 • Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 • Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot UnBroken worden geweigerd. UnBroken is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • UnBroken behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.
 • Het bevriezen van een abonnement kan enkel door zwangerschap of een blessure die langer dan een maand zal duren. Een doktersverklaring moet bij deze overlegd worden.

Artikel 4: Trainingstijden

 • UnBroken behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 • Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door UnBroken, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is UnBroken gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

 • De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door per mail op te zeggen bij Unbroken, of door het zelf aan te passen in de ledenapp.
 • Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • UnBroken behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.
 • Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd als er nog sprake is van betalingsachterstand. Het lidmaatschap blijft voortduren totdat de betalingsverplichting is voldaan. Artikel 3 lid 3 zal in werking treden als er geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsverplichting.

Artikel 6: Corona maatregelen en opzegging. 

 • Unbroken heeft geen invloed op de maatregelen die het kabinet ons oplegt en zal ten alle tijden gehoor moeten geven aan de maatregelen en navolging daarvan. Om het bestaansrecht te kunnen behouden in deze “crisistijd” lopen de abonnementen door en kan er gebruik gemaakt worden van de alternatieven die Unbroken aanbiedt. Deze alternatieven zijn:
 • Lenen van materiaal.
 • Deelnemen aan online lessen.
 • deelnemen aan “Corono proof” events.
 • Deelnemen aan de buitenlessen die goed zijn gekeurd door de rijksoverheid op dat moment.
 • Inzage in workouts die in Sportbit vermeld staan.

Als lid heb je het recht om de  alternatieven te weigeren en je contributie terug te boeken. Dit kan enkel als je te kennen hebt gegeven geen gebruik te maken van de eerder genoemde opties, waarna ook alle rechten hiervan vervallen. Het abonnement en lidmaatschap wordt tijdelijk geblokkeerd totdat de sportschool weer open gaat en zijn diensten kan aanbieden.

 Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 • UnBroken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij UnBroken, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • UnBroken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enig tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Tevens zal de deelnemer UnBroken vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels

 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de UnBroken-vestiging en hiernaar te handelen.
 • De algemene regels zijn te vinden onder www.unbrokencfa.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 9: Persoonsgegevens

 • UnBroken verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. UnBroken kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij UnBroken door middel van een schriftelijke of digitale kennisgeving.
 • De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van UnBroken zijn opgenomen. UnBroken en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 • De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Rechtstoepassing

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met UnBroken aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en UnBroken, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de UnBroken-vestiging is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van UnBroken te accepteren.